Jaunākais

Netiek izmaksāta darba alga un/vai atvaļinājuma nauda?

Kas jādara, ja laikā nesaņemat atalgojumu?

Var gadīties, ka darba devējs nolīgtajam darbiniekam noteiktajā laikā neizmaksā algu vai atvaļinājuma naudu. Ja atmet tādus iemeslus kā pārpratums vai tehniska kļūda, tad visdrīzāk īstais iemesls būs darba devēja nespēja izmaksāt Jums algu un/vai atvaļinājuma naudu. Sliktākajā gadījumā, darba devējs to nevēlas darīt kādu iemeslu dēļ. Tālākā rīcības kārtība, lai atgūtu sev piederošās izmaksas, ir atkarīga no iemesla, kāpēc darba devējs tās nav izmaksājis.

Lai uzzinātu, kāpēc nesaņēmāt algu, ir jāsazinās ar darba devēju. Neatkarīgi no tā kādu atbildi saņemsiet ir svarīgi, lai laiks netiktu nepamatoti novilcināts. Jārīkojas ir pēc iespējas ātrāk. Nepamatoti novilcinot laiku, Jūs riskējat ar garantēto tiesību zaudēšanu, kuras garantē valsts Garantiju fonds. Ja vēlāk algas vai atvaļinājuma naudas neizmaksāšanas iemesls izrādīsies cits, Jums vienkārši būs jāizvēlas rīcības ceļš.

Vairāk informācijas par darba algas un atvaļinājuma naudas izmaksāšanu pieejams Darba kodeksa 14.-15. punktā. Par atvaļinājuma izmaksām Atvaļinājuma likuma 11. (3) punktā.

Kad darba devējs nevēlas veikt nepieciešamās izmaksas

Nosūtiet darba devējam ierakstītu vēstuli, kurā paskaidrotas Jūsu prasības un pieprasiet, lai darba devējs norēķinās īsā laika posmā, piemēram, vienas nedēļas laikā. Paskaidrojiet, ka uzsāksiet citus juridiskus pasākumus, ja darba devējs nenorēķināsies noteiktajā termiņā.

Ja darba devējs nav veicis samaksu noteiktajā termiņā, vai arī nav saņemta nekāda atbilde no viņa, var vērsties Administratīvajā strīdu komisijā tajā pašvaldībā, kurā atrodas Jūsu darba vieta. Šī institūcija palīdzēs Jums uzrakstīt sūdzību un pēc tam tiks noteikts arī valdes sanāksmes datums. Sanāksmes laikā jautājums var tikt atrisināts ar savstarpēju vienošanos vai lēmumu, vai ar tālāku lietas nodošanu un izskatīšanu tiesā. Ja lieta nonāks tiesā, būtu vēlams vērsties pēc palīdzības pie jurista, lai noteiktu, vai iemesls ir pietiekami nopietns, lai darba devēju iesūdzētu tiesā. Ja tiesas procesa laikā Administratīvo strīdu komisija noslēdz izlīguma līgumu vai pieņem citu lēmumu, bet darba devējs joprojām neizmaksā algu un/ vai atvaļinājuma naudu, lietu būs nepieciešams nodot “namsrett” (atsevišķa tiesu iestāde) darba algas piespiedu atgūšanai.

Kad darba devējs nevar izmaksāt darba algu un/vai atvaļinājuma naudu

Ja darba devējs nemaksā algas, tāpēc, ka viņš vienkārši nevar tās izmaksāt, iespējams viņa uzņēmums ir pasludinājis maksātnespēju. Ja uzņēmums ir pasludināts par bankrotējušu, par izmaksām var vērsties valsts Garantiju fondā, kuru pārvalda NAV (Darba un labklājības dienests).

Prasības iesniegšanai gan par neizmaksāto darba algu, gan par neizmaksāto atvaļinājuma naudu, ir noteikts konkrēts termiņš. Ja Jūs pasīvi gaidīsiet, kamēr kāds cits paziņos par uzņēmuma maksātnespēju, riskējat, ka Jūsu prasība vairs nebūs derīga (“novecos”), kas nozīmē, ka nesaņemsiet maksājumus no Garantiju fonda. Tādēļ esat spiests parūpēties par to, lai attiecīgajām instancēm laicīgi būtu paziņots par uzņēmuma maksātnespējas procedūras uzsākšanu. Izmaksas, kas saistītas ar šo procedūru, piemēram, zīmognodevas, advokātu honorāri un tamlīdzīgi, tiks segtas no Garantiju fonda.

Visvienkāršāk un ātrāk maksātnespējas procedūru būtu uzsākt tad, ja Jūs kā darba ņēmējs vērstos tiesā kopā ar darba devēju, un viņš būtu paziņojis, ka viņa uzņēmums ir  bankrotējis. Ja darba devējs nepiekrīt ar Jums reizē vērsties tiesā, tad Jums, gribot uzsākt uzņēmuma maksātnespējas procedūru, būs nepieciešams veikt šādas darbības:

1. Kad nesaņemat darba algu: pretenzija

Ja Jums nav savlaicīgi samaksāta algu, vajadzētu pēc iespējas ātrāk nosūtīt ierakstītu vēstuli darba devējam (pretenziju). Vēstulē ir jāpaskaidro, ko Jūs pieprasāt,  par kādu summu darba devējs ir parādā, un par kādu nostrādāto laika posmu. Dodiet darba devējam vienu nedēļu, lai viņš nomaksā parādu.

2. Ja darba devējs nesamaksā pēc Jūsu iesniegtās pretenzijas: brīdinājums par nodomu uzsākt bankrota procedūru

Četras nedēļas pēc tam, kad nosūtīta ierakstītā vēstule ar prasību (pretenziju), rakstiet aicinājumu (brīdinājumu par savu nodomu uzsākt bankrota procedūru). Paziņojums par šo lietu darba devējam ir jāsaņem no oficiāla darbinieka/ ierēdņa, sk. zemāk.

Brīdinājuma par nodomu uzsākt bankrota procedūru saturs:

  • Uzrakstiet, ietveriet informāciju par iepriekš izsūtīto vēstuli (pretenziju), tāpat var atkārtoti norādīt summu, par kuru Jums ir parādā darba devējs; laika posmu, kurā šī summa uzkrāta (nopelnīta).
  • Dodiet darba devējam laiku 2 nedēļas, skaitot no brīdinājuma vēstules saņemšanas dienas, parāda nomaksāšanai.
  • Uzrakstiet “Ja summa netiks izmaksāta līdz noteiktā termiņa beigām, tiks uzsākta bankrota procedūra.”
  • Jums ir jānorāda arī, ka „parasti, kad uzņēmums ir maksātnespējīgs, un ir jāuzsāk maksātnespējas procedūra, un saskaņā ar “Likuma par bankrotu” 63. pantu., bankrota procedūru var uzsākt tad, ja pēc brīdinājuma “Par savu nodomu uzsākt bankrota procedūru” izteikšanas (saņemšanas) parāds netiek izmaksāts.

Lai Jūs vēlāk varētu uzsākt bankrota procedūru, ir svarīgi iekļaut visus iepriekš minētos punktus brīdinājumā par savu nodomu uzsākt bankrota procedūru.

Brīdinājuma paziņojums

Divus brīdinājuma (Par bankrota procedūras uzsākšanu) eksemplārus ir jānosūta par to atbildīgajam ierēdnim (hovedstevnevitnet) tajā pašvaldībā, kurā reģistrēta darba devēja uzņēmums. Pilsētās tādām amatpersonām parasti ir atsevišķs biroji, bet rajonos parasti ar šāda veida uzdevumiem nodarbojas policija. Sīkāku un konkrētāku informāciju par to, kur vērsties, var saņemt pašvaldības administrācijā. Ierēdņa /policista pienākums ir paziņot par brīdinājumu Jūsu darba devējam. Šāds paziņojums 2009. gadā maksāja 430 kronu. Kad tas būs izdarīts, Jums tiks paziņots.

3. Ja darba devējs vēl nav samaksājis: maksātnespējas procedūras uzsākšana

Kad ir pagājis brīdinājumā norādītais termiņš (2 nedēļas), Jums ir jānosūta iesniegums tiesai par maksātnespējas procedūras uzsākšanu. Iesniegums tiesai ir jānosūta 5 eksemplāros, kuriem atbildīgās personas tiesā ir jāsasniedz divu nedēļu laikā pēc tā termiņa beigām, kas norādīts brīdinājuma paziņojumā. Ja gaidīsiet ilgāk, brīdinājums par nodomu uzsākt bankrota procedūru nebūs vairs derīgs un būs jāraksta jauns. Ir svarīgi, lai iesniegums par bankrotu būtu uzrakstīts formāli pareizi. Par bankrotu iesniegums jāiesniedz rakstveidā, svarīgākās lietas, kas jāmin vēstulē ir sekojošas:

  • prasītāja (Jūsu) un atbildētāja (darba devēja) vārds, uzvārds un adrese;
  • darba devēja uzņēmuma numurs (uzrādīts uzņēmuma licencē, sk. zemāk);
  • iesnieguma par bankrota procedūras uzsākšanu iemesls (pamats), kas ir summa, kuru Jums ir parādā darba devējs, laika posms, par kuru netika samaksāts un kas tieši netika samaksāts (darba alga, atvaļinājuma nauda u.tml.);
  • ka Jūs lūdzat uzsākt atbildētājam maksātnespējas procedūru;
  • dokumenti, kuri apstiprina, ka esat nodarbināts/ ir darba attiecības ar atbildētāju (pievienojiet uzņēmējdarbības licenci, pretenzijas vēstuli un brīdinājuma “Par nodomu uzsākt bankrota procedūru” kopijas);
  • paraksts.

Pieci šādi eksemplāri ir jānosūta pirmās instances tiesā (tingrett) tai pašvaldībai, kurā reģistrēta darba devēja uzņēmums.

Ja darba devējs ir fiziska persona vai viņam ir privāts uzņēmums, iesniegums par bankrotu jānosūta tai pašvaldībai, kurā darba devējs dzīvo. Kas tā ir par pašvaldību, Jūs varat uzzināt Reģistru centrā (Brønnøysundregistrene). Palūdziet, lai Jums nosūta arī uzņēmuma licenci, kuru jāpievieno pie iesnieguma tiesai par bankrotu. Šāds dokuments 2009. gadā. 1. janvārī maksāja 150 kronu.

Šeit var palasīt sīkāk par Reģistru centru (Brønnøysundregistrene) (brreg.no).

Tajā pašā laikā, kad sūtīsiet tiesai iesniegumu, Jums ir tiesības lūgt tiesai izdarīt izņēmumu, lai Jūs atbrīvo no izmaksu segšanas saistībā ar bankrota procedūras uzsākšanu. Iesniegumam varat pievienot Garantiju fonda anketu A, kas, ja pareizi aizpildīta, tiesai sniegs daudz noderīgas informācijas, kura būs nepieciešama lēmuma pieņemšanai, vai atbrīvot Jūs no šīm izmaksām vai nē. Kad tiesa izskatīs Jūsu pieteikumu par bankrota uzsākšanu, Jums būs jāierodas uz tiesas sēdi liecināt.

Pēc bankrota procedūras uzsākšanas var lūgt, lai sedz Jums neizmaksātās summas, uzrakstot iesniegumu bankrota administratoram.

Pat tad, ja Jūsu prasības ir novecojušas un pēc Garantiju fonda pamatnoteikumiem fondam nav Jums jāizmaksā no darba devēja nesaņemtās summas, tās tik un tā var tikt izmaksātas, ja uzsākāt procesu un visu izdarījāt iepriekš minētajā kārtībā. Ir svarīgi, lai Jūs rīkotos nevilcinoties, jo tas palīdzēs nodrošināt tiesības uz darba algas garantiju.

Tā kā atgūšanas process var būt sarežģīts un ir jāievēro stingras prasības attiecībā uz veidu, kā jāuzsāk maksātnespējas process, var būt lietderīgi uzticēt visu šo darbu advokātam. Advokāta pakalpojuma izdevumus šajā gadījumā segs Garantiju fonds.

Darba samaksa (alga)

Norvēģijā nav noteikta vienota minimālā darba alga kā Latvijā, līdz ar to nav noteiktas arī darba samaksas apjoms. Tāpēc ir svarīgi, lai algu jautājums tiktu apspriests un norunāts atsevišķā darba līgumā. Būvniecība, kuģu būve un remonts, tīrīšanas pakalpojumi, lauksaimniecības un dārzkopības darbi ir izņēmums. Šīs visas nozares ir parakstījuši koplīgumu, kurā tiek regulētas minimālās algas likmes un arī darba samaksa.

Vairākas nozares nav parakstījušas nevienu kolektīvu darba līgumus. Kolektīvie darba līgumi ir līgumi par algām un citām tiesībām starp darbinieku un darba devēju organizācijām. Ja Jūs strādājat nozarē, kas ir parakstījusi kolektīvo darba līgumu, Jums kā darbiniekam arī ir jāievēro šī līguma noteikumi. Lai uzzinātu vairāk par koplīgumiem, kas regulē darba attiecības Jūsu darba vietā, jautājiet savam darba devējam vai darbinieku pārstāvim (pilnvarotajam).

Darba inspekcijas loma

Darba inspekcija var dot padomu, kā rīkoties, nesaņemot darba algu un atvaļinājuma naudu, sniegt informāciju par darba samaksas, virsstundu un atvaļinājuma naudas izmaksāšanu, aprēķinu.

Informācijas avots: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78210

Lasiet arī:

Atvaļinājumi Norvēģijā: cik ilgi Jūs varat atpūsties, strādājot Norvēģijā?

Īsumā par piespiedu atvaļinājumu (permittering)

Kāpēc decembrī maksājam tikai pusi no nodokļiem?

 

Atstājiet savu komentāru